Geschiedenis

DSDF (Federatie van Democratische Sociale Verenigingen) is in het jaar 1983 opgericht door progressieve en democratische Turkse arbeiders en onderwijzers met als doel om oplossingen te zoeken voor problemen van migranten in Nederland. Sinds de oprichting  heeft  DSDF een belangrijke plaats verworven in het maatschappelijke veld in Rotterdam. DSDF heeft op het gebied van gelijke rechten voor in Nederland woonachtige migranten belangrijke activiteiten op haar naam staan. DSDF zal deze activiteiten in de toekomst voortzetten.
 
Basisvisie
–    DSDF is een koepelorganisatie van verenigingen/werkgroepen van Seculiere en Democratische  organisaties;
–    DSDF verricht activiteiten in Nederland t.b.v. de Turkse gemeenschap teneinde de culturele kloof te overbruggen, ervan uitgaande dat deze gemeenschap tussen twee culturen leeft;
–    DSDF bestrijdt alle vormen van racisme, fascisme en fundamentalisme;
–    DSDF zet zich mede in voor het creëren van gelijkheid tussen autochtonen en migranten. Dit is noodzakelijk voor een fatsoenlijk sociaal leven;
 
De basis principes van zo’n leven zijn:
– gelijkheid op alle niveaus van het maatschappelijke leven;
– sociale, juridische zekerheid en emancipatie in alle sectoren van het
maatschappelijke leven;
– acceptatie van culturele diversiteit en pluralisme;
– het recht op beleving van de eigen taal en cultuur;
– bestrijding van vooroordelen en discriminatie;
DSDF respecteert iedere geloofsovertuiging en zet zich af tegen alle vormen van onderdrukking vanwege geloofsovertuiging, is tegen discriminatie en tegen het gebruik van geloof als politiek middel. DSDF verdedigt civilisatie en bestrijdt alle politieke bewegingen die deze civilisatie in de weg staan.
Verbondenheid aan de basisprincipes van de sociale democratie vormt de ideologische basis voor DSDF. Dit betekent het volgende:
DSDF
– beschouwt een vrij en democratisch maatschappelijke orde als de voorwaarde voor een
actief en productief leven;
– werkt aan het tot stand komen van een maatschappij waarin mensen zich kunnen
ontplooien tot voor zichzelf en voor de maatschappij verantwoordelijke personen;
– werkt voor vrijheid, emancipatie en solidariteit in de maatschappij;
– levert een actieve bijdrage aan het verwezenlijken van de gewenste sociale orde en werkt
daarvoor samen met politieke partijen om haar bestaan kenbaar te maken aan de politiek;
– levert een actieve bijdrage aan het bestrijden van onrechtvaardigheden en aan oplossing
van sociale en politieke problemen;
De taken van DSDF
– DSDF werkt in het kader van de eigen doelstellingen samen met andere instellingen;
– DSDF organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten t.b.v. de Turkse gemeenschap;
– DSDF draagt bij aan het oplossen van juridische, sociale, economische en politieke
problemen van migranten;
– DSDF levert een bijdrage aan integratie, met behoud van de eigen identiteit;
– DSDF draagt bij aan internationale solidariteit;
– DSDF verricht politiek inhoudelijke en educatieve activiteiten;
– DSDF werkt aan de vriendschap van alle volken.
Om bovenstaande doelen te realiseren;
– organiseert DSDF cursussen en seminars;
– verricht DSDF publicaties en uitzendingen;
– doet DSDF aan voorlichting en educatieve publicaties;
– organiseert DSDF literaire en kunstzinnige bijeenkomsten en activiteiten voor de
vrijetijdsbesteding.